Operatori i këtij Dyqani në Internet dhe Ofruesi i Shërbimit është ONEBRAND TRADING LIMITED, adresa Chytron, 3, Flat/Office 301 1075, Nicosia, Qipro. Është e mundur të kontaktoni Operatorin përmes formularit të dedikuar të kontaktit të disponueshëm në një faqeshënues: "KONTAKT" në faqen e internetit të Operatorit në Internet: https://al.healthlabs.shop/

 

TABELA E PËRMBAJTJES:

 1. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
 2. SHËRBIMET ELEKTRONIKE NË DYQANIN E INTERNETIT
 3. KUSHTET DHE KUSHTET E LIDHJES NË MARRËVESHJE SHITJE
 4. METODA DHE DATA TË PAGESËS PËR PRODUKTIN
 5. KOSTOT, METODAT DHE DATA E DORGIMIT TË PRODUKTIT
 6. ANKESA PËR PRODUKTET
 7. GARANCI E VEÇANTË KËNAQËSISË
 8. METODAT JO GJYKATARE TË SHQYRTIMIT DHE KËRKESAVE TË ANKESAVE DHE RREGULLAT E QASJES NË KËTO PROCEDURA
 9. E DREJTA E HEQJES SË MARRËVESHJES
 10. DISPOZITAT LIDHUR ME SIPËRMARRËSIT
 11. ZOLOGJIMET FINAL
 12. SHTYPJE
 1. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

  1. Këto rregullore u drejtohen si konsumatorëve, ashtu edhe sipërmarrësve që përdorin Dyqanin e Internetit, përveç rasteve kur disa dispozita të rregulloreve parashikojnë ndryshe dhe u drejtohen vetëm konsumatorëve ose sipërmarrësve.
  2. Dyqani i internetit drejton shitjet e suplementeve dietike, të cilat në dritën e ligjit për ushqimin dhe ushqyerjen (J. i ligjeve 2006 Nr. 171 pika 1225 me ndryshime) nuk përbëjnë një produkt medicinal, dhe sende ushqimore në formën të kapsulave, pilulave, qeseve pluhur, ampulave ose shisheve me pikatore dhe në forma të tjera. Qëllimi i tyre është vetëm plotësimi i dietës së Klientit me vitamina, minerale ose substanca të tjera me efekt ushqyes ose efekt tjetër fiziologjik. Suplementet dietike shiten në Dyqanin e Internetit dhe nuk mund dhe nuk përbëjnë zëvendësim për produktet medicinale të përshkruara për Klientin nga një mjek.
  3. Dyqani i Internetit kryhet dhe menaxhohet nga Operatori, i cili ofron Produkte dhe Shërbime Elektronike, koordinon dhe drejton kontaktet me klientët, organizon nënshkrimin e Marrëveshjeve të Shitjes, integron lidhjen e Marrëveshjeve të Shitjes me sistemin e mbledhjes së tarifave dhe mbledh pagesat në llogari. të marrëveshjeve të lidhura të shitjes.
  4. Pala e një marrëveshjeje shitjeje është shitësi i treguar në rregullore. Vetëm Shitësi mban përgjegjësi për përfundimin e Marrëveshjes së Shitjes. Operatori nuk është palë e Marrëveshjes së Shitjes dhe për këtë arsye ai nuk është përgjegjës për ekzekutimin e saj. Në lidhje me funksionimin dhe menaxhimin e Dyqanit të Internetit, Operatori vepron në emër dhe për llogari të Shitësit.
  5. Përkufizimet:
   1. Ditë pune – çdo ditë nga e hëna deri të premten, përveç ditëve, të cilat sipas ligjit janë pa punë.
   2. FORMULARI I POROSISË - Shërbimi Elektronik, formular interaktiv i disponueshëm në Dyqanin e Internetit që mundëson kryerjen e një porosie, veçanërisht duke shtuar Produkte në shportën elektronike dhe duke specifikuar kushtet e Marrëveshjes së Qirasë, duke përfshirë mënyrën e furnizimit dhe pagesës.
   3. FORMULA KONTAKTI – Shërbimi Elektronik, forma interaktive, e disponueshme në Dyqanin e Internetit në faqeshënuesin e përmendur në hyrjen e rregulloreve, duke i mundësuar Klientit të kontaktojë me Operatorin, veçanërisht në çështjet që lidhen me pyetjet, marrjen e informacionit për një porosi komplekse , duke bërë ankesa, duke paraqitur një deklaratë për heqjen dorë nga një marrëveshje;
   4. KLIENTI - (1) person fizik me zotësi të plotë për veprimtari juridike dhe në rastet e parashikuara me ligje dhe rregullore të përbashkëta detyruese edhe person fizik, i cili ka aftësi të kufizuar për veprimtari juridike; (2) person fizik; ose (3) njësi organizative pa personalitet juridik, e cila ka aftësi juridike në bazë të ligjit; - kush ka lidhur ose synon të lidhë një marrëveshje shitjeje me Shitësin, ose që përdor ose synon të përdorë Formularin Elektronik.
   5. KODI CIVILE – kodi civil, ligji i datës 23 prill 1964 (përkatësisht 10 maj 2018 J. i ligjeve të vitit 2018, pika 1025 me ndryshime).
   6. NEWSLETTER – Shërbimi Elektronik, shërbim elektronik i shpërndarjes i ofruar nga Ofruesi i Shërbimit nëpërmjet postës elektronike elektronike, i cili u mundëson të gjithë Klientëve të marrin nga Ofruesi i Shërbimeve përmbajtjet ciklike të botimeve të mëvonshme të një buletini që përmban informacion mbi Produktet, risitë dhe promovimet në Dyqani i Internetit.
   7. PRODUKT - një send i luajtshëm i disponueshëm në Dyqanin e Internetit, i cili është objekt i një Marrëveshjesh Shitjeje ndërmjet Klientit dhe Shitësit.
   8. RREGULLAT - këto terma dhe rregullojnëtë Dyqanit të Internetit.
   9. DYQANI INTERNET - Dyqani i Internetit disponohet në adresën e mëposhtme të internetit: https://healthlabspharm.com , i cili kryhet dhe menaxhohet nga Operatori.
   10. SHITET –
   11. OPERATOR / OFRUES I SHËRBIMIT – subjekti i treguar në hyrje të Rregullores.
   12. Marrëveshja e SHITJES - Marrëveshja e shitjes së produktit e lidhur ose që do të lidhet ndërmjet Klientit dhe Shitësit nëpërmjet Dyqanit të Internetit.
   13. SHËRBIMI ELEKTRONIK - një shërbim i ofruar në mënyrë elektronike nga Operatori në emër të Klientit nëpërmjet Dyqanit të Internetit.
   14. LIGJI PËR TË DREJTAT E KONSUMATORIT, LIGJ – nënkupton ligjin e datës 30 maj 2014 për të drejtat e konsumatorit (J. i ligjeve nr. 2014 pika 827 me ndryshime)
   15. URDHËRI - Deklarata e vullnetit të klientit e bërë nëpërmjet Operatorit me Formularin e Porosisë dhe synon të lidh drejtpërdrejt një marrëveshje për shitjen e produktit me shitësin.
 2. SHËRBIMET ELEKTRONIKE NË DYQANIN E INTERNETIT

  1. Në Dyqanin e Internetit janë të disponueshme shërbimet elektronike të mëposhtme: Formulari i porosisë dhe Buletini.
   1. Formulari i Porosisë - përdorimi i Formularit të Porosisë fillon në momentin kur Klienti shton Produktin e parë në shportën elektronike në Dyqanin e Internetit. Porositja bëhet kur Klienti përmbush njëkohësisht dy hapa të mëpasshëm - (1) në plotësimin e formularit të porosisë dhe (2) në klikim të kutisë "Konfirmo blerjen" në faqen e Internet Store, pas plotësimit të formularit të porosisë - deri në këtë moment. ekziston një opsion i një modifikimi individual të të dhënave të futura (për ta bërë këtë, ju lutemi ndiqni udhëzimet dhe informacionin e shfaqur të disponueshëm në faqen e Internet Store). Është e nevojshme që Klienti të sigurojë të dhënat personale të mëposhtme në Formularin e Porosisë: emrin dhe mbiemrin, adresën (rruga, numri i shtëpisë/apartamentit, kodi postar, qyteti, vendi), postën elektronike, numrin e telefonit dhe të dhënat në lidhje me Marrëveshjen e Shitjes: Produkt /s, numri i produktit/eve, vendi dhe mënyra e furnizimit të produkteve, mënyra e pagesës. Formulari i Porosisë nuk parashikon opsionin për të emërtuar emrat e Klientëve, të cilët nuk janë konsumatorë dhe numrat e tyre NIP; në rast të paraqitjes së një Formulari Porosie nga Klientë të tillë, të dhënat duke përfshirë emrin e Klientit dhe NIP-in duhet të plotësohen nëpërmjet Formularit të Kontaktit në mënyrë që të jetë e mundur të lëshohet një faturë përkatëse e TVSH-së.
    1. Shërbimi Elektronik - Formulari i Porosisë, ofrohet pa pagesë dhe ka natyrë të veçantë dhe përfundon në momentin e bërjes së një porosie nëpërmjet këtij formulari ose në momentin e një ndërprerjeje më të hershme të bërjes së porosisë dhe me mbështetjen e tij nga Klient.
   2. | formë .
    1. Shërbimi Elektronik i Buletinit ofrohet pa pagesë për një kohë të pakufizuar. Klienti ka mundësinë, në çdo kohë dhe pa dhënë arsye, të dalë nga Buletini (Dorëheqja e Newsletter-it) duke klikuar një lidhje përkatëse të dukshme në çdo Buletin ose nëpërmjet një Formulari Kontakti.
   3. Formulari i kontaktit - ky shërbim ju lejon të kontaktoni Operatorin dhe kërkon zgjedhjen e një subjekti për të cilin Klienti kontakton dhe dhënien e një poste elektronike, me anë të së cilës Operatori ose Shitësi mund të kontaktojnë Klientin. Formulari gjithashtu mundëson një përshkrim më të gjerë të arsyes së një kontakti (përfshirë për shembull bërjen e një deklarate ose pyetje) dhe shtimin e bashkëngjitjeve.
    1. Shërbimi Elektronik i Formularit të Kontaktit ofrohet pa pagesë dhe ka një natyrë të veçantë dhe përfundon në momentin e klikimit të ikonës "Dërgo" ose në momentin e një ndërprerjeje më të hershme të përdorimit të këtij formulari nga Klienti.
  2. Kërkesat teknike të nevojshme për bashkëpunimin me sistemin teleinformatik, të cilin Ofruesi i Shërbimit përdor: (1) kompjuter, laptop ose një pajisje tjetër multimediale me akses në internet; (2) qasje në postën elektronike; (3) Shfletuesi i Internetit: Mozilla Firefox në versionin 17.0 dhe më të lartë, Internet Explorer në versionin 10.0 dhe më të lartë, Opera në versionin 12.0 e lart, Google Chrome në versionin 23.0. dhe më lart, Safari në versionin 5.0 dhe më të lartë, Microsoft Edge në versionin 25.10586.0.0 dhe më të lartë; (4) rezolucioni minimal i rekomanduar i ekranit: 1024x768; (5) kalimi në shfletuesin e internetit të opsionit për të ruajtur skedarët e Cookie dhe shërbimin e Javascript.
  3. Klienti është i detyruar të përdorë Dyqanin e Internetit në një mënyrë që është në përputhje me ligjin dhe zakonet e mira, duke pasur parasysh respektimin e të drejtave personale dhe të drejtave të autorit dhe pronësinë intelektuale të Marrësit dhe palëve të treta. Klienti është i detyruar të prezantojë të dhëna në përputhje me statusin real. Klientit i ndalohet të ofrojë përmbajtje të paligjshme.
  4. Mënyra e trajtimit të ankesave në lidhje me Shërbimet Elektronike:
   1. Ankesat lidhur me ofrimin e Shërbimeve Elektronike nga Ofruesi i Shërbimevedhe ankesa të tjera në lidhje me funksionimin e Dyqanit të Internetit (me përjashtim të procedurës së ankesës së produktit, e cila tregohet në pikën 6 të Rregullores) mund t'i dorëzohen nga Klienti Operatorit nëpërmjet Formularit të Kontaktit.
  5. Rekomandohet që Klienti të japë informacionin e mëposhtëm në përshkrimin e ankesës: (1) informacionin dhe rrethanat në lidhje me subjektin e ankesës, veçanërisht llojin dhe datën e mospërputhjeve; (2) pretendimet e klientit; dhe (3) detajet e kontaktit të ankuesit; (4) numri i porosisë - do ta bëjë më të lehtë shqyrtimin e ankesës nga Ofruesi i Shërbimit. Kërkesat e dhëna në fjalinë e mëparshme janë vetëm rekomandime dhe ato nuk ndikojnë në efektivitetin e ankesave të paraqitura ndryshe nga përshkrimi i rekomanduar.
  6. Përgjigja e Ofruesit të Shërbimit ndaj ankesës bëhet menjëherë, jo më vonë se brenda 14 ditëve kalendarike nga data e paraqitjes së ankesës.
 3. KUSHTET DHE KUSHTET E LIDHJES NË MARRËVESHJE SHITJE

  1. Përfundimi i një Marrëveshjeje Shitjeje ndërmjet Klientit dhe Shitësit ndodh në mënyrën e specifikuar në pikën 3 të Rregullores.
  2. Çmimi i produktit në monedhën përkatëse do të jetë i dukshëm në faqen e internetit të Dyqanit të Internetit dhe përfshin taksat. Klienti këshillohet në faqet e Internet Store për çmimin dhe taksat për Produktin, i cili është objekt i Porosisë (gjithashtu tarifat për transportin, sigurimin dhe tarifat postare) dhe për kostot e tjera, dhe nëse është e pamundur të përcaktohet madhësia e tarifave - në lidhje me detyrimin për t'i paguar ato - në momentin e bërjes së Porosisë, gjithashtu në momentin kur Klienti deklaron qëllimin e tij për t'u lidhur me Marrëveshjen e Shitjes.
  3. Informacionet e përfshira në të gjitha faqet e Dyqanit të Internetit nuk përbëjnë një ofertë në përputhje me nenin. 66 § 1 të kodit civil, por vetëm një ftesë për të lidhur një marrëveshje shitjeje.
  4. Procedura e lidhjes së Marrëveshjes së Shitjes në Dyqanin e Internetit me Formularin e Porosisë
   1. Lidhja e Marrëveshjes së Shitjes ndërmjet Klientit dhe Shitësit ndodh pas një depozitimi të mëhershëm të porosive nga Klienti në Dyqanin e Internetit, në përputhje me pikën 2.1.1 të Rregullores, konfirmimin nga Operatori për marrjen e tij për përfundim, dhe pas duke pranuar dispozitat e Rregullores.
   2. Kur bëhet porosia, operatori konfirmon menjëherë marrjen e tij dhe më pas, pranon porosinë për përfundimin nga Shitësi. Konfirmimi i marrjes së Porosisë dhe pranimit të saj për përfundimin ndodh me dërgimin e operatorit një e-mail përkatës tek klienti, në adresën e dhënë nga klienti gjatë kryerjes së porosisë, e cila përmban të paktën deklaratat e shitësit për marrjen e porosisë, pranimin e saj. dhe konfirmimin e lidhjes së Marrëveshjes së Shitjes. Në momentin kur Klienti merr e-mailin e lartpërmendur, lidhet Marrëveshja e Shitjes ndërmjet Klientit dhe Shitësit.
  5. Ruajtja, sigurimi dhe sigurimi i Klientit i përmbajtjes së marrëveshjes së lidhur të shitjes ndodh duke (1) ofruar këto rregullore në faqen e internetit të klientit dhe (2) duke i dërguar një e-mail klientit, siç përmendet në pikën 3.4. 2. të Rregullores. Përmbajtja e Marrëveshjes së Shitjes ruhet dhe sigurohet gjithashtu në sistemin IT të Dyqanit të Internetit të Shitësit
  6. Rregullorja është e disponueshme në faqen e internetit të Dyqanit të Internetit, por për kërkesën e Klientit, Operatori e ofron atë gjithashtu në mënyrën, e cila do t'u mundësojë klientëve ta marrin atë, ta riprodhojnë dhe regjistrojnë përmbajtjen duke e dërguar atë në një format PDF në postë elektronike të treguar nga Klienti. Dokumenti në formë PDF mund të lexohet nëpërmjet një aplikacioni përkatës, për shembull si Adobe® Reader, i cili mund të mblidhet falas nga www.adobe.com. Në të njëjtën kohë, Rregullorja i ofrohet Klientit për ta shkarkuar në Format PDF, nga Internet Store, gjatë kryerjes së porosive.
 4. METODA DHE DATA TË PAGESËS PËR PRODUKTIN

  1. Të gjitha pagesat për llogari të Marrëveshjes së Shitjes mblidhen nga Operatori në emër dhe për llogari të Shitësit. Operatori i ofron Klientit mënyrat e mëposhtme të pagesës për llogari të Marrëveshjes së Shitjes:
   1. pagesa me para në dorë pas marrjes së parcelës.
   2. pagesat elektronike dhe pagesat me kartë nëpërmjet sistemeve Dotpay.pl, Klarna.com, Paysera dhe PayPal.com.
    1. Transaksionet e kryera në mënyrë elektronike dhe me kartë shlyhen në përputhje me zgjedhjen e Klientit nëpërmjet Dotpay.pl, Klarna.com ose PayPal.com. Pagesat elektronike dhe pagesat me kartë shërbehen nga:
     1. Dotpay.pl – Kompania DOTPAY S.A. me seli në Krakov në ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, regjistrohu në regjistrin e sipërmarrësve me nr. shuma prej 4.000.000,00 PLN, e paguar në kapital 4.000 000,00 PLN.
     2. Klarna.com- Klarna Bank AB (publ.), shoqëri ligjore suedeze, në adresën e mëposhtme: Sveavägen 46, 111 34 Stokholm, Suedi, tel: +46 8 120 120 00, faks: +46 8 120 120 99 , e-mail: service@klarna.co.uk, e regjistruar në regjistrin suedez të kompanive me nr. 556737-0431, të autorizuara për të drejtuar veprimtari financiare nga Finansinspektionen.
     3. Paysera - "Paysera LT", UAB, shoqëri ligjore lituaneze, në adresën e mëposhtme: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Menulio g. 7, Lituani, e regjistruar me nr. 300060819, të dhënat e së cilës janë mbledhur dhe mbrojtur në Regjistrin e Personave Juridik të Republikës së Lituanisë.
     4. PayPal.com – PayPal (Evropë) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kati 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luksemburg.
  2. Data e pagesës:
   1. Në rast se Klienti zgjedh të paguajë nëpërmjet një transferte bankare, nëpërmjet pagesave elektronike ose me kartë, Klienti është i detyruar të kryejë pagesën brenda 7 ditëve kalendarike nga lidhja e Marrëveshjes së Shitjes.
   2. Në rast se Klienti Zgjedh të paguajë në faturën e parcelës, Klienti është i detyruar të paguajë në faturën e parcelës.
 5. KOSTOT, METODAT DHE DATA E DORGIMIT TË PRODUKTIT

  1. Dorëzimi i produktit ofrohet në territorin e Bashkimit Evropian.
  2. Dorëzimi i produktit te klienti tarifohet, përveç rasteve kur Marrëveshja e Shitjes parashikon ndryshe. Kostot e dorëzimit të produktit (përfshirë tarifat për transportin, dërgimin dhe shërbimet postare) i tregohen Klientit në faqet e Internet Store, në faqerojtësin informues në lidhje me kostot e dorëzimit dhe gjatë bërjes së porosisë, gjithashtu në momentin kur klienti shpreh synimin e tij për t'u lidhur me Marrëveshjen e Shitjes.
  3. Shitësi i ofron Klientit mënyrat e mëposhtme të dorëzimit ose marrjes së produktit:
   1. me korrier ose
   2. me korrier të paguar me dorëzim.
  4. Koha e dorëzimit të produktit te klienti është 7 ditë pune, përveç rastit kur është përcaktuar një periudhë më e shkurtër në një përshkrim të produktit të caktuar ose një afat më i shkurtër është dhënë gjatë bërjes së porosisë. Në rastin e Produkteve me kushte të ndryshme dërgese, afati i dorëzimit është afati më i gjatë i parashikuar, por nuk mund të kalojë 7 ditë pune. Fillimi i afatit të dorëzimit të produktit te klienti llogaritet si më poshtë:
   1. Në rast se Klienti zgjedh mënyrën e pagesës me transfertë bankare, pagesa elektronike ose kartë pagese - nga momenti i kreditimit të llogarisë bankare ose llogarisë së shlyerjes së Operatorit.
   2. Në rast se Klienti zgjedh pagesën me para në dorë në marrje - nga data e lidhjes së Marrëveshjes së Shitjes.
 6. ANKESA PËR PRODUKTET

  1. Baza dhe shtrirja e përgjegjësisë së shitësit ndaj klientit, nëse produkti i shitur ka një defekt fizik ose ligjor (garanci), përcaktohen në dispozitat e zakonshme detyruese të ligjit, veçanërisht në Kodin Civil (nenet 556-576 të Kodit Civil. Kodi).
  2. Shitësi është i detyruar t'i ofrojë Klientit një Produkt pa defekte. Informacioni i detajuar mbi përgjegjësinë e Shitësit për shkak të defekteve të Produktit dhe të drejtave të Klientit janë të specifikuara në faqen e internetit të Dyqanit të Internetit, në faqeshënuesin në lidhje me ankesat.
  3. Klienti duhet të depozitojë një ankesë te Operatori. Një ankesë mund të depozitohet në mënyrë elektronike nëpërmjet një formulari kontakti.
  4. Rekomandohet që Klienti të japë informacionin e mëposhtëm në përshkrimin e ankesës: (1) informacionin dhe rrethanat në lidhje me subjektin e ankesës, në veçanti llojin dhe datën e defektit; (2) pretendimi i metodës për ta bërë produktin në përputhje me Marrëveshjen e Shitjes ose një deklaratë për uljen e çmimit ose heqjen dorë nga Marrëveshja e Shitjes; (3) të dhënat e kontaktit të ankuesit dhe (4) numri i porosisë - do ta bëjë më të lehtë dhe më të shpejtë shqyrtimin e ankesës nga Shitësi. Kërkesat e dhëna në fjalinë e mëparshme janë vetëm rekomandime dhe ato nuk ndikojnë në efektivitetin e ankesave të paraqitura ndryshe nga përshkrimi i rekomanduar.
  5. Shitësi do t'i përgjigjet ankesës së klientit menjëherë, jo më vonë se brenda 14 ditëve kalendarike nga bërja e ankesës. Shitësi do të informojë Klientin individualisht për mënyrën e trajtimit të ankesës së bërë individualisht ose ai do ta bëjë atë nëpërmjet Operatorit. Nëse Klienti, i cili është një konsumator, kërkon një zëvendësim të sendeve ose heqjen e një defekti ose ka bërë një deklaratë për uljen e çmimit, duke specifikuar shumën me të cilën do të ulet çmimi, dhe Shitësi nuk i është përgjigjur pretendohet brenda 14 ditëve kalendarike, besohet se ai e ka njohur kërkesën si të arsyeshme.
  6. Klienti, i cili ushtron të drejtat e garancisë, është i detyruar të sigurojë produktin e defektuar në adresën e mëposhtme: Chytron, 3, Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus. Në rastin e një Klienti, i cili është një konsumator, kostoja e ofrimit të Produktit do të lindë by Shitësi, në rastin e një Klienti, i cili nuk është konsumator, kostoja e dorëzimit do të mbulohet nga Klienti.
 7. GARANCI E VEÇANTË KËNAQËSISË

  1. Shitësi i jep një garanci të veçantë kënaqësie, e cila konsiston në faktin se në rast se Klienti nuk është i kënaqur me produktin, ai do të ketë të drejtë të bëjë një ofertë për të përfunduar Marrëveshjen e Shitjes. Në rast se Marrëveshja e Shitjes mbulon më shumë se një Produkt dhe Klienti është i autorizuar të përdorë një Kënaqësi të Garancisë Speciale vetëm në lidhje me Produktet e caktuara të mbuluara nga kjo Marrëveshje, kur oferta për përfundimin e Marrëveshjes së Shitjes do të jetë vetëm e pjesshme dhe do t'i referohet vetëm për produkte të tilla të caktuara.
  2. Klienti i përmendur në pikën 7.1. do të ketë të drejtë të përdorë Kënaqësinë e Posaçme të Garancisë brenda 21 ditëve nga data e treguar në pikën 5.4 të Rregullores.
  3. Klienti i përmendur në pikën 7.1. do të ketë të drejtë të përdorë Garancinë Speciale të Kënaqësisë vetëm një herë në lidhje me secilin prej Produkteve të ofruara. Garancia e Posaçme e Kënaqshmërisë ka të bëjë vetëm me Marrëveshjen e parë të Shitjes, objekti i së cilës ishte një produkt i caktuar dhe nuk mbulon çdo Marrëveshje të ardhshme të Shitjes, objekti i së cilës është një produkt i tillë.
  4. Klienti i përmendur në pikën 7.1. do të ketë të drejtë të përdorë Garancinë Speciale të Kënaqësisë vetëm në rast se plotësohen kushtet e mëposhtme:
   1. Klienti e ka përdorur produktin të paktën një herë;
   2. Klienti e përdori produktin në përputhje me udhëzimet e përdorimit të bashkangjitura me të, dhe në veçanti ai nuk i tejkaloi dozat e rekomanduara të produktit,
  5. Për të përdorur Garancinë Speciale të Kënaqësisë, Klienti i përmendur në pikën 7.1. duhet:
   1. paraqisni një deklaratë përkatëse mbi qëllimin për të përdorur Garancinë Speciale të Kënaqësisë nëpërmjet një Formular Kontakti,
   2. jepni të dhënat e mëposhtme nëpërmjet një formulari kontakti: numrin e porosisë, emrin dhe mbiemrin, numrin e rrugës dhe shtëpisë, qytetin, kodin postar, numrin e telefonit të dhënë gjatë porosisë, numrin e llogarisë bankare, numrin e paketave të blera, shumën totale të blerjes, datën e dorëzimit, data e porosisë, pesha para trajtimit, pesha pas trajtimit, numri i kalorive të marra në ditë, sasia e lëngjeve të marra në ditë, përshkrimi i përdorimit të produktit, efektet e vërejtura të suplementit Vetëm duke paraqitur të gjitha sa më sipër deklaratat dhe përfundimi i aktiviteteve do të jetë i barabartë me bërjen e një oferte për përfundimin e Marrëveshjes së Shitjes.
  6. Operatori, brenda 30 ditëve nga bërja e deklaratave dhe dhënia e të dhënave të përmendura në pikën 7.5 do të analizojë ofertën dhe të dhënat e dërguara dhe do të informojë Klientin për pranimin ose refuzimin e tij.
  7. Në rast se Klienti përdor një Garanci të Veçantë të Kënaqësisë, Shitësi do t'i kthejë Klientit një çmim të këtij Produkti, por duke përjashtuar kostot e dorëzimit të produktit. Në rast se Klienti i përmendur në pikën 7.1. bazuar në një Marrëveshje Shitjeje, të blerë më shumë se një artikull të një produkti, atëherë Shitësi do t'i kthejë atij vetëm një çmim të një artikulli të një produkti. Një kthim i një çmimi do të ndodhë brenda 14 ditëve nga njoftimi i Klientit për pranimin e ofertës së një Marrëveshjeje Shitjeje.
  8. Dispozitat e këtij artikulli nuk kanë të bëjnë ose modifikojnë dispozitat e ligjit ose dispozitat e rregulloreve në lidhje me përgjegjësinë e shitësit për defektet e gjërave të tilla.
 8. METODAT JO GJYKATARE TË SHQYRTIMIT DHE KËRKESAVE TË ANKESAVE DHE RREGULLAT E QASJES NË KËTO PROCEDURA

  1. Informacione të detajuara në lidhje me mundësinë e përdorimit të metodave jogjyqësore të shqyrtimit të ankesave nga Klienti dhe ndjekjes së pretendimeve dhe rregullave të aksesit në procedura janë të disponueshme në faqen e internetit të Zyrës së Mbrojtjes së Konkurrencës dhe Konsumatorëve: Lidhje.
  2. Presidenti i Zyrës për Mbrojtjen e Konkurrencës dhe Konsumatorëve ka gjithashtu një zyrë ndihmëse për telefonatat: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl ose një adresë me shkrim: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.) Detyra e kësaj zyre është, ndër të tjera, të ofrojë mbështetje për konsumatorët në çështjet që kanë të bëjnë me shqyrtimin jo-gjykatës të mosmarrëveshjeve të konsumatorëve.
  3. Një konsumator ka opsionet e mëposhtme të mostrës për të përdorur metoda jo-gjyqësore të shqyrtimit të ankesave dhe ndjekjes së pretendimeve: (1) mocioni për shqyrtimin e një mosmarrëveshjeje në një gjykatë të përhershme miqësore të konsumatorëve (më shumë informacion në: http://www .spsk.wiih.org.pl/); (2) mocionin për zgjidhjen jashtëgjyqësore të një mosmarrëveshjeje drejtuar inspektorit të qarkut të Inspektimit Tregtar (më shumë informacion në faqen e internetit të inspektorit kompetent, për rrethin ku Shitësi ushtron biznesin e tij); dhe (3) mbështetjen e zëdhënësit të poviat (komunal) të organizatave të konsumatorëve ose shoqërore, detyrat statutore të të cilave përfshijnë mbrojtjen e konsumatorëve (ndër të tjera Federata e Konsumatorëve, Shoqata e Konsumatorëve Polakë). Këshilla jepet ndër të tjera përmes postës elektronikenë adresën: porady@dlakonsumentow.pl dhe në tavolinën e ndihmës për konsumatorët: 801 440 220 (linjë informacioni në ditët e punës, nga ora 8:00 - 18:00, pagesa për lidhjen në bazë të tarifës së operatorit).
  4. Nën adresën http://ec.europa.eu/consumers/... ekziston një platformë e disponueshme për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet konsumatorëve dhe sipërmarrësve në nivel të BE-së (platforma ODR). Platforma ODR përbën një faqe interneti ndërvepruese dhe shumëgjuhëshe me pikën e shërbimeve komplekse për konsumatorët dhe sipërmarrësit që synojnë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve jashtëgjyqësore në lidhje me detyrimet kontraktuale që rrjedhin nga marrëveshja e shitjes në internet ose marrëveshja për ofrimin e shërbimeve (më shumë informacion në faqen e internetit të platformës ose nën adresën e internetit të Zyrës për Konkurrencën dhe Mbrojtjen e Konsumatorëve: Lidhja).
 9. E DREJTA E HEQJES SË MARRËVESHJES

  1. Konsumatori, i cili ka lidhur një marrëveshje nga distanca, mund të heqë dorë nga marrëveshja brenda 14 ditëve kalendarike pa dhënë arsye dhe pa bërë shpenzime, me përjashtim të kostove të përcaktuara në pikën 9.8 të Rregullores. Për të mbajtur afatin mjafton të dërgoni një deklaratë para se të skadojë. Deklarata për heqjen dorë nga marrëveshja duhet t'i dorëzohet Shitësit drejtpërdrejt ose nëpërmjet Operatorit. Deklarata mund të dorëzohet për shembull:
   1. me shkrim në adresën e Operatorit të treguar në Rregulloren e hyrjes; ose
   2. në mënyrë elektronike nëpërmjet një formulari kontakti.
  2. Një formular shembull i heqjes dorë nga marrëveshja gjendet në shtojcën nr. 2 të Ligjit për të drejtat e konsumatorit dhe gjithashtu është i disponueshëm në pikën 11 të Rregullores dhe në faqen e internetit të Internet Store në faqerojtësin në lidhje me heqjen dorë nga marrëveshja . Një konsumator mund të përdorë formularin, por nuk është i detyrueshëm.
  3. Afati për të hequr dorë nga marrëveshja fillon:
   1. për marrëveshjen, në bazë të së cilës Shitësi lëshon një Produkt dhe është i detyruar të transferojë një titull tek i njëjti (për shembull Marrëveshja e Shitjes) - nga momenti i marrjes së Produktit në pronësi nga konsumatori ose një palë e tretë e treguar nga atë, të ndryshme nga transportuesi dhe në rastin e marrëveshjes, e cila: (1) mbulon shumë Produkte, të cilat ofrohen veçmas, në grupe ose në pjesë - që nga momenti i marrjes në pronësi të produktit të fundit, serisë ose një pjese ( 2) konsiston në ofrimin e rregullt të Produkteve për një kohë të caktuar - nga momenti i marrjes së produktit të parë në zotërim.
   2. për marrëveshje të tjera - nga data e përfundimit të marrëveshjes.
  4. Në rast të heqjes dorë nga një marrëveshje e lidhur në distancë, marrëveshja konsiderohet e pa përfunduar.
  5. Shitësi është i detyruar t'i kthejë konsumatorit, menjëherë, por jo më vonë se 14 ditë kalendarike nga marrja e deklaratës së konsumatorit për heqjen dorë nga marrëveshja, të gjitha pagesat e shlyera nga ai ose ajo, duke përfshirë kostot e dorëzimit të produktit ( me përjashtim të kostove shtesë që rezultojnë nga zgjedhja e dorëzimit të një konsumatori të caktuar, e ndryshme nga mënyra më e lirë e dorëzimit e disponueshme në Dyqanin e Internetit). Shitësi e kthen pagesën duke përdorur të njëjtën mënyrë pagese si përdorimi i konsumatorit, përveç rastit kur konsumatori ka rënë dakord në mënyrë eksplicite për një mënyrë tjetër kthimi, e cila nuk sjell ndonjë kosto. Nëse Shitësi nuk ka propozuar që ai ta rimerr produktin nga vetë konsumatori, ai mund të presë me kthimin e pagesave të marra nga konsumatori deri në momentin e marrjes së produktit mbrapsht ose dhënies së një prove të dërgimit nga Konsumatori, në varësi të cilës ndodh më herët.
  6. Konsumatori është i detyruar t'ia kthejë Produktin Shitësit menjëherë, jo më vonë se brenda 14 ditëve kalendarike nga momenti në të cilin ai ka hequr dorë nga një marrëveshje, ose t'ia japë atë personit të autorizuar nga shitësi për ta marrë, përveç nëse Shitësi propozoi që ai ta merrte vetë produktin. Për të mbajtur afatin mjafton të ktheni Produktin përpara se të skadojë. Konsumatori mund ta kthejë produktin në adresën e mëposhtme: Chytron, 3, Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus.
  7. Konsumatori mban përgjegjësi për uljen e vlerës së një produkti, nëse kjo rezulton nga përdorimi i tij në një mënyrë që tejkalon metodën e nevojshme për të njohur natyrën, veçoritë dhe funksionimin e Produktit.
  8. Shpenzimet e mundshme që lidhen me heqjen dorë nga Konsumatori nga një marrëveshje, të cilat Konsumatori është i detyruar t'i paguajë:
   1. Nëse konsumatori zgjodhi një mënyrë të dorëzimit të produktit të ndryshëm nga mënyra më e lirë dhe normale e dorëzimit në Dyqanin e Internetit, Shitësi nuk është i detyruar t'i kthejë konsumatorit kostot e lindura prej tij shtesë.
   2. Konsumatori përballon kostot e drejtpërdrejta të kthimit të produktit.
   3. Në rastin e një Produkti, i cili është një shërbim, përfundimi i të cilit - me kërkesë të qartë të konsumatorit - ka filluar përpara skadimit të kohës për një marrëveshje rnjoftimi, konsumatori, që ushtron të drejtën e heqjes dorë nga një marrëveshje. Shuma për t'u paguar llogaritet në proporcion me qëllimin e shumës së përmbushur, duke llogaritur çmimin e rënë dakord në një marrëveshje ose shpërblim. Nëse çmimi ose shpërblimi është i tepërt, baza për të llogaritur shumën është vlera e tregut e shumës së përmbushur.
  9. E drejta për të hequr dorë nga një marrëveshje e lidhur në distancë nuk i shërben një konsumatori në lidhje me marrëveshjet e mëposhtme:
   1. (1) ofrimi i shërbimeve, nëse Shitësi e ka ofruar shërbimin plotësisht bazuar në pëlqimin e qartë të konsumatorit dhe klienti është këshilluar përpara shqyrtimit, se pas përmbushjes së tij nga shitësi, ai ose ajo do të humbiste të drejtën për të hequr dorë nje marreveshje; (2) në të cilën çmimi ose shpërblimi varet nga luhatjet në tregun financiar, të cilat Shitësi nuk është në gjendje t'i kontrollojë dhe që mund të ndodhin para skadimit të afatit për të hequr dorë nga një marrëveshje; (3) në të cilin subjekti i shqyrtimit është një produkt jo i parafabrikuar, i prodhuar në bazë të specifikimeve të konsumatorit ose që i shërben nevojave të tij ose të saj të individualizuara; (4) në të cilin subjekti i shqyrtimit është një produkt i ndjeshëm ndaj prishjes së shpejtë ose me një datë të shkurtër "përdorimi përpara"; (5) në të cilin objekt shqyrtimi është një produkt i siguruar në një paketë të mbyllur, i cili nuk mund të kthehet pas hapjes për shkak të mbrojtjes shëndetësore ose për arsye higjienike, nëse paketimi është hapur pas sigurimit; (6) në të cilat objekt i shqyrtimit janë Produktet, të cilat pas dorëzimit, duke pasur parasysh natyrën e tyre, lidhen përgjithmonë me sende të tjera; (7) në të cilat objekt i shqyrtimit janë pijet alkoolike, çmimi i të cilave është rënë dakord me lidhjen e marrëveshjes së shitjes, dhe dispozita e të cilave mund të ndodhë vetëm pas kalimit të 30 ditëve dhe vlera e të cilave varet nga luhatjet e tregut. , mbi të cilin Shitësi nuk ka kontroll; (8) në të cilën konsumatori kërkoi shprehimisht që Shitësi ta vizitonte atë për të bërë një riparim ose mirëmbajtje urgjente; nëse Shitësi ofron gjithashtu shërbime të tjera nga sa më sipër, të cilat konsumatori kërkoi t'i ofrohej, ose nëse Shitësi ofron produkte të tjera përveç pjesëve të këmbimit të nevojshme për të kryer riparime ose punë mirëmbajtjeje në lidhje me shërbimet ose Produktet shtesë; (9) në të cilën objekt i shqyrtimit është regjistrimi i zërit ose regjistrimi vizual, ose softueri kompjuterik i siguruar në paketë të mbyllur, nëse pakoja është hapur pas dorëzimit; (10) sigurimin e revistave, periodikëve ose revistave, me përjashtim të një marrëveshjeje për abonim; (11) lidhur me ankand publik; (12) për ofrimin e shërbimeve në fushën e akomodimit për qëllime të tjera përveç banimit, transportit të sendeve, marrjes me qira të makinave, furnizim ushqimi, shërbime të lidhura me ngjarje relaksuese, argëtuese, sportive dhe kulturore, nëse një marrëveshje specifikon datën ose periudhën të ofrimit të shërbimit; (13) për sigurimin e përmbajtjes dixhitale, e cila nuk ruhet në një transportues material, nëse përmbushja e shumës ka filluar me pëlqimin e qartë të konsumatorit para përfundimit të afatit të heqjes dorë nga marrëveshja dhe pasi e ka informuar atë nga shitësi për humbja e të drejtës për të hequr dorë nga një marrëveshje.
 10. DISPOZITA LIDHUR ME SIPËRMARRËSIT

  1. Kjo pikë e Rregullores dhe dispozitat e përfshira në të kanë të bëjnë vetëm me klientët, të cilët nuk janë konsumatorë.
  2. Shitësi ka të drejtë të heqë dorë nga marrëveshja e shitjes e lidhur me një klient, i cili nuk është konsumator, brenda 14 ditëve kalendarike nga data e përfundimit. Një deklaratë në këtë fushë mund të dorëzohet edhe nga Operatori. Heqja dorë nga marrëveshja e shitjes në këtë rast mund të ndodhë pa deklarim të një arsyeje dhe nuk ka pretendime në lidhje me Shitësin.
  3. Në rastin e klientëve, të cilët nuk janë konsumatorë, Shitësi ka të drejtë të kufizojë metodat e disponueshme të pagesës dhe gjithashtu të kërkojë të bëjë një parapagesë plotësisht ose pjesërisht, pavarësisht nga mënyra e pagesës së zgjedhur nga klienti dhe fakti i duke hyrë në një marrëveshje shitjeje.
  4. Në momentin e lëshimit të Produktit nga Shitësi tek transportuesi, Klienti, i cili nuk është konsumator, përfiton përfitime dhe tarifa që lidhen me produktin dhe rrezikun e humbjes ose dëmtimit aksidental të produktit. Në këtë rast, Shitësi nuk mban përgjegjësi për humbjen ose dëmtimin e Produktit, që ka ndodhur që nga momenti i pranimit për transport deri në lëshimin e tij te Klienti dhe për vonesën në transportin e parcelës.
  5. Në rast se Produkti i dërgohet Klientit nëpërmjet një transportuesi, Klienti, i cili nuk është konsumator, është i detyruar të ekzaminojë parcelën në kohën dhe mënyrën e supozuar për parcelat e këtij lloji. Nëse ai ose ajo deklaron se gjatë transportit ka pasur një dëmtim ose humbje të një pjese të produktit, ai është i detyruar të kryejë të gjitha aktivitetet e tjera të domosdoshme për të përcaktuar përgjegjësinë e transportuesit.
  6. Në të njëjtën gjëkërcim me art. 558 § 1 i Kodit Civil, përgjegjësia e Shitësit për llogari të garancisë për Produktin ndaj një Klienti, i cili nuk është konsumator, është i përjashtuar.
  7. Në rastin e klientëve, të cilët nuk janë konsumatorë, Ofruesi i Shërbimit mund të heqë dorë nga marrëveshja për dispozitat e një Shërbimi Elektronik me efekt të menjëhershëm duke i dërguar një deklaratë përkatëse Klientit.
  8. Përgjegjësia e Ofruesit të Shërbimit ose Shitësit në lidhje me Klientin, i cili nuk është konsumator, pavarësisht nga baza e tij ligjore, është i kufizuar - si në kuadrin e një pretendimi të vetëm ashtu edhe për të gjitha pretendimet në shumë - deri në shumën e çmimit të paguar dhe koston e dorëzimit për llogari të Marrëveshjes së Shitjes, por jo më shumë se shumën deri në një mijë PLN. Ofruesi/Shitësi i Shërbimeve mban përgjegjësi në lidhje me Klientin i cili nuk është konsumator vetëm për dëmet tipike të parashikueshme në momentin e lidhjes së marrëveshjes dhe nuk mban përgjegjësi për fitimet e humbura në lidhje me Klientin, i cili nuk është një konsumator.
  9. Të gjitha mosmarrëveshjet që mund të lindin midis shitësit ose ofruesit të shërbimit dhe klientit, i cili nuk është konsumator, i nënshtrohen një gjykate, kompetente në rrethin e selisë qendrore të shitësit/ofruesit të shërbimeve, në rast mosmarrëveshjeje me shitësin , ose Ofruesin e Shërbimit, në rast mosmarrëveshjeje me Ofruesin e Shërbimit.
 11. REZOLUCIONET FINAL

  1. Çështjet që lidhen me mbrojtjen e të dhënave personale rregullohen në Politikën e Privatësisë që disponohet në faqen e internetit të Operatorit të treguar në hyrje të Rregullores.
  2. Marrëveshjet e lidhura nga Internet Store janë lidhur në gjuhën polake.
  3. Ndryshimi i rregulloreve:
   1. Operatori rezervon të drejtën të bëjë ndryshime në Rregullore për arsye të rëndësishme: ndryshimi i dispozitave të ligjit; ndryshimi i mënyrave të pagesës dhe dërgesave - në fushëveprimin në të cilin ndryshime të tilla ndikojnë në plotësimin e dispozitave të këtyre rregulloreve.
   2. Në rastin e lidhjes së marrëveshjeve në bazë të këtyre rregulloreve, me natyrë të përhershme, rregullorja është e detyrueshme për Klientin, nëse kërkesat e përcaktuara në nenin. 384 dhe 384[1] të Kodit Civil, përkatësisht Klienti është informuar siç duhet për ndryshimet dhe nuk ka hequr dorë nga marrëveshja brenda 14 ditëve kalendarike nga data e njoftimit. Në rast se ndryshimi i Rregullores rezulton me vendosjen e tarifave të reja ose rritjen e këtyre tarifave, Klienti, i cili është konsumator, ka të drejtë të heqë dorë nga marrëveshja.
   3. Në rast të lidhjes, bazuar në këto rregullore, marrëveshje të një natyre të ndryshme nga marrëveshjet e përhershme (siç është marrëveshja e shitjes), ndryshimet e rregulloreve nuk cenojnë në asnjë mënyrë të drejtat e fituara të klientëve, të cilët janë konsumatorë përpara datës së zbatimi i ndryshimeve në Rregullore, veçanërisht ndryshimet e Rregulloreve nuk do të ndikojë në Urdhrat e paraqitura dhe Marrëveshjet e Shitjes tashmë të lidhura ose të ekzekutuara.
  4. Për çështjet që nuk rregullohen në këto rregullore do të zbatohen dispozitat detyruese të ligjit polak, veçanërisht: Kodi Civil; ligji për ofrimin e shërbimeve në mënyrë elektronike i datës 18 korrik 2002 (J. i Ligjeve 2002 pika 1204 me ndryshime); për marrëveshjet e shitjes të lidhura deri më 24 dhjetor 2014 me klientët, të cilët janë konsumatorë - dispozitat e ligjit për mbrojtjen e të drejtave të caktuara të konsumatorëve dhe për përgjegjësinë për dëmet e shkaktuara nga një produkt i tillë i dëmshëm i datës 2 mars 2000 (J. i Ligjeve 2000 Nr. 22 pika 271 me ndryshime) dhe ligji për kushte të veçanta të shitjes konsumatore dhe për ndryshimin e Kodit Civil të 27 korrikut 2002 (J. i ligjeve 2002 nr. 141 pika 1176 me ndryshime); për Marrëveshjet e Shitjes të lidhura deri më 25 dhjetor 2014 me klientë, të cilët janë konsumator - dispozitat e ligjit për të drejtat e konsumatorit të datës 30 maj 2014 (J. i ligjeve 2014 pika 827 me ndryshime); dhe dispozita të tjera përkatëse të ligjeve zakonisht detyruese.
 12. SHTYPJE