POLITIKA E PRIVATËSISË E NJË DYQANI INTERNET

Operatori i këtij Dyqani në Internet dhe Ofruesi i Shërbimit është ONEBRAND TRADING LIMITED me seli në Chytron, 3, Flat/Office 301 1075, Nicosia, Qipro. Është e mundur të kontaktoni Operatorin përmes formularit të dedikuar të kontaktit të disponueshëm në një faqeshënues: "KONTAKT" në faqen e internetit të Operatorit në Internet: https://al.healthlabs.shop/

TABELA E PËRMBAJTJES:

 1. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME
 2. BAZAT E PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE
 3. QËLLIMI, BAZAT, PERIUDHA DHE FUSHA E PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE NË DYQANIN E INTERNETIT
 4. MARRËSIT TË TË DHËNAVE NË DYQANIN E INTERNETIT
 5. PROFILIMI NË DYQANIN E INTERNETIT
 6. TË DREJTAT E PERSONAVE QË I referohen TË DHËNAT
 7. KOOKI NË DYQANIN E INTERNETIT, TË DHËNAT E PERFORMANCËS DHE ANALITIKA
 8. ZOLOGJIMET FINAL
 1. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

  1. Kjo politikë e privatësisë e Dyqanit të Internetit ka një natyrë informative, që do të thotë se nuk është burim i detyrimeve të personave të cilëve u referohen të dhënat. Politika e privatësisë përmban kryesisht rregullat në lidhje me përpunimin e të dhënave personale nga Administratori në Dyqanin e Internetit në fushën, në të cilën Administratori ofron Shërbime Elektronike me ndërmjetësimin e Dyqanit, duke përfshirë bazat, qëllimet dhe shtrirjen e përpunimit të të dhënave personale dhe të drejtat të personave që kanë të bëjnë me të dhënat, si dhe informacione mbi fushëveprimin e aplikimit të skedarëve të cookie-ve dhe mjeteve analitike në Dyqanin e Internetit.
  2. Administratori i të dhënave personale të mbledhura nëpërmjet Dyqanit të Internetit është Operatori i caktuar në fillim të kësaj politike (në tekstin e mëtejmë "Administrator"). Operatori është administrator vetëm në fushën, në të cilën të dhënat personale përpunohen prej tij në lidhje me ofrimin e Shërbimeve Elektronike. Operatori përpunon të dhënat personale në lidhje me lidhjen dhe përfundimin e Marrëveshjeve të Shitjes vetëm si njësi përpunuese. Administratori i të dhënave personale të përpunuara në lidhje me lidhjen dhe plotësimin e Marrëveshjeve të Shitjes është Shitja, e cila përpunon të dhënat personale për qëllime dhe mbi rregullat e specifikuara në Politikën e Privatësisë të disponueshme në faqen e internetit.
  3. Personi të cilit i referohen të dhënat mund të kontaktojë me Administratorin në veçanti nëpërmjet Formularit të Kontaktit.
  4. Të dhënat personale përpunohen nga Administratori në përputhje me dispozitat detyruese të ligjit, veçanërisht në përputhje me nenin 13 seksioni. 1 dhe 2 të Dispozitës së Parlamentit dhe Këshillit Evropian (BE) 2016/679 e datës 27 prill 2016 për mbrojtjen e personave fizikë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe për shfuqizimin e Direktivës 95/46/EC (dispozita e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave) (në tekstin e mëtejmë "RODO", "GDPR" ose "Dispozita GDPR". Teksti zyrtar i Dispozitës GDPR Lidhja
  5. Përdorimi i Dyqanit të Internetit, duke përfshirë përdorimin e një Buletini, është vullnetar. Në mënyrë të ngjashme, dhënia e të dhënave personale nga personi që përdor Dyqanin e Internetit është vullnetar, me një rezervë të dy përjashtimeve: (1) lidhjen e marrëveshjeve me Administratorin - mosdhënie, në rastet dhe në fushën e treguar në faqen e internetit të Dyqanit të Internetit dhe në Rregulloret e Dyqanit të Internetit dhe kjo politikë e privatësisë, të dhënat personale të nevojshme për të lidhur një marrëveshje për ofrimin e Shërbimit Elektronik me Administratorin rezulton me mungesë të mundësisë për të lidhur këtë marrëveshje. Dhënia e të dhënave personale në një rast të tillë nëse një kërkesë kontraktuale dhe nëse personi të cilit i referohen të dhënat dëshiron të lidhë një marrëveshje të caktuar me Administratorin, atëherë ai ose ajo është i detyruar të sigurojë të dhënat e kërkuara. Sa herë që shtrirja e të dhënave të kërkuara për të hyrë në marrëveshje tregohet paraprakisht në faqen e internetit të Dyqanit të Internetit dhe në Rregulloret e Dyqanit të Internetit; (2) Detyrimet statutore të administratorit - dhënia e të dhënave personale është kërkesë ligjore që rezulton nga dispozitat e ligjit përgjithësisht detyruese që ia imponojnë administratorit detyrimin e përpunimit të të dhënave personale dhe në rast se ato nuk i jepen do të pamundësohet përmbushja e detyrimeve nga administratori.
  6. Administratori ndërmerr përpjekje të veçanta për të mbrojtur interesat e personave, të cilëve u referohen të dhënat personale, veçanërisht ai është përgjegjës dhe tregon se të dhënat që ai mbledh janë: (1) të përpunuara në përputhje me ligjin; (2) të mbledhura për qëllime të shënuara, ligjore dhe nuk i nënshtrohen përpunimit të mëtejshëm që nuk është në përputhje me këto qëllime; (3) thelbësisht të sakta dhe që korrespondojnë me qëllimet për të cilat ato përpunohend; (4) të ruhet në një formë, e cila mundëson identifikimin e personave të cilëve u referohen, jo më gjatë se sa është e nevojshme për të arritur qëllimin e përpunimit të të dhënave dhe (5) përpunimi në një mënyrë që garanton sigurinë përkatëse të të dhënave personale, duke përfshirë mbrojtjen kundër përpunimit të ndaluar ose të paligjshëm, humbjes, shkatërrimit ose dëmtimit aksidental me mjete teknike ose organizative përkatëse.
  7. Duke marrë parasysh natyrën, qëllimin, kontekstin dhe qëllimet e përpunimit dhe rrezikun e cenimit të të drejtave ose lirive të personave fizikë me probabilitete dhe peshë të ndryshme të rrezikut, Administratori zbaton mjetet teknike dhe organizative përkatëse në mënyrë që përpunimi të jetë në përputhje me GDPR dhe në mënyrë që të jetë e mundur të vërtetohet. Mjetet, kur është e nevojshme, do t'i nënshtrohen rishikimit dhe përditësimit. Administratori aplikon mjete teknike për të parandaluar marrjen dhe modifikimin e të dhënave personale të dërguara në mënyrë elektronike nga persona të paautorizuar.
  8. Të gjitha fjalët, shprehjet dhe akronimet që shfaqen në këtë politikë të privatësisë dhe që fillojnë me një shkronjë të madhe (për shembull Shitësi, Operatori, Dyqani i Internetit, Shërbimi Elektronik) duhet të kuptohen në përputhje me përkufizimin e tyre të përfshirë në Rregulloret e Dyqanit të Internetit të disponueshëm në faqet e Internet Store.
 2. BAZAT E PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE

  1. Administratori është i autorizuar të përpunojë të dhënat personale në rastet kur - dhe në një fushë të tillë, në të cilën - plotësohet të paktën një nga kushtet e mëposhtme: (1) personi, të cilit i referohen të dhënat, i ka dhënë pëlqimin për përpunimin e të dhënave të tij/saj personale për një ose më shumë qëllime specifike; (2) përpunimi është i nevojshëm për ekzekutimin e marrëveshjes, ku palë është personi, të cilit i referohen të dhënat, përpara lidhjes së marrëveshjes; (3) përpunimi është i nevojshëm për të përmbushur detyrimin ligjor të administratorit; ose (4) përpunimi është i domosdoshëm për qëllime që rezultojnë nga interesa të justifikuara ligjërisht të realizuara nga administratori ose nga një palë e tretë, me përjashtim të një situate në të cilën të drejtat dhe liritë themelore të personit të interesuar kanë natyrën imperative ndaj këtyre interesave, të cilat kërkojnë mbrojtjen e të dhënave personale, veçanërisht, kur personi në fjalë që kanë të bëjnë me të dhënat, është një fëmijë.
  2. Përpunimi i të dhënave personale nga Administratori sa herë ka nevojë për të paktën një nga faktorët bazë të treguar në pikën 2.1 të Politikës së Privatësisë Bazat specifike të përpunimit të të dhënave personale të personave që përdorin Klientët e Dyqanit të Internetit nga Administratori tregohen në artikullin vijues të Politika e Privatësisë - duke iu referuar një qëllimi të caktuar të përpunimit të të dhënave personale nga Administratori.
 3. QËLLIMI, BAZAT, PERIUDHA DHE FUSHA E PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE NË DYQANIN E INTERNETIT

  1. Sa herë që qëllimi, baza, periudha dhe shtrirja e të dhënave personale të Marrësit të përpunuara nga Administratori rezulton nga veprimet e ndërmarra në Dyqanin e Internetit nga personi të cilit i referohen të dhënat.
  2. Administratori mund të përpunojë të dhëna personale në Dyqanin e Internetit për qëllimet e mëposhtme, sipas rregullave të mëposhtme, në periudha dhe në fushën e mëposhtme:
   <tablecellpacing="0" cellpadding="10" border="1" align="center"> Qëllimi i përpunimit të të dhënave Baza ligjore e përpunimit dhe periudha e ruajtjes së të dhënave Fusha e përpunimit të të dhënave Përfundimi i Marrëveshjes për ofrimin e Shërbimeve Elektronike nga Administratori

   ose ndërmarrja e veprimeve me kërkesën e një personi të cilit i referohen të dhënat, përpara se të lidhni marrëveshjen e sipërpërmendur Neni 6 sek. 1 shkronja b) e dispozitës GDPR (ekzekutimi i marrëveshjes)

   Të dhënat ruhen për një periudhë, e cila është e domosdoshme për ekzekutimin, përfundimin ose skadimin e një marrëveshjeje të lidhur ndryshe. Qëllimi maksimal: emri dhe mbiemri, adresa elektronike; numri i telefonit: adresa për dërgesë (rruga, numri i shtëpisë, numri i banesës, kodi postar, qyteti, shteti), adresa e vendbanimit/biznesit/selisë (nëse është e ndryshme nga adresa e dorëzimit).

   Në rastin e Klientëve, të cilët nuk janë konsumatorë, Administratori mund të përpunojë më tej datën e biznesit dhe numrin e ID-së tatimore (NIP) të Marrësit të Shërbimit ose Klientit. Marketingu i drejtpërdrejtë i administratorit Neni 6 sek. 1 germa f) e Disponimit të GDPR (interesi i arsyeshëm ligjor i Administratorit)

   Të dhënat ruhen për periudhën e ekzistencës së një interesi ligjërisht të arsyeshëm të realizuar nga Administratori, por jo më gjatë se për periudhën kufizimin e pretendimeve në lidhje me personin të cilit i referohen të dhënat, për shkak të një veprimtarie biznesi të drejtuar nga Administratori. Afati i parashkrimit përcaktohet nga dispozitat e ligjit, veçanërisht nga kodi civil (afati bazë i parashkrimit për pretendimet që lidhen me veprimtarinë ekonomike në zhvillim është tre vjet).

   Administratori nuk mund të përpunojë të dhëna për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë në rast se shprehet një kundërshtim efektiv në këtë fushë nga personi të cilit i referohet data. Adresa e postës elektronike, numri i telefonit Marketing Neni 6 sek. 1 shkronja a) e Disponimit (pëlqimit) GDPR

   Të dhënat ruhen deri në momentin e tërheqjes së pëlqimit nga personi në fjalë për një përpunim të mëtejshëm të të dhënave për këtë qëllim. Emri, adresa e postës elektronike, numri i telefonit Drejtimi i librave të kontabilitetit nga Shitësi Neni 6 sek. 1 germa c) e Disponimit GDPR në lidhje me nenin. 74 sek. 2 i ligjit për kontabilitetin, datë 30 janar 2018 (J. i Ligjeve 2018 pika 395)

   Të dhënat ruhen për një periudhë të kërkuar nga dispozitat e ligjit, të cilat urdhërojnë Administratorin ruajtjen e librave të kontabilitetit. (5 vjet, duke llogaritur që nga fillimi i vitit pas vitit të qarkullimit të cilit i referohen të dhënat). Emri dhe mbiemri; adresa e vendbanimit/ndërmarrjes/selisë (nëse është e ndryshme nga adresa e dorëzimit), emri i kompanisë dhe numri i identifikimit tatimor të Klientit (NIP). Krijimi, ndjekja ose mbrojtja e pretendimeve që Administratori mund të ketë ose që mund të ngrihen kundër Administratorit Neni 6 sek. 1 shkronja f) e Disponimit të GDPR

   Të dhënat ruhen për periudhën e ekzistencës së një interesi ligjërisht të arsyeshëm të realizuar nga Administratori, por jo më gjatë se për periudhën e parashkrimit të pretendimeve në lidhje me personi të cilit i referohen të dhënat, për shkak të një veprimtarie biznesi të drejtuar nga Administratori. Afati i parashkrimit përcaktohet nga dispozitat e ligjit, veçanërisht nga kodi civil (afati bazë i parashkrimit për pretendimet e lidhura me veprimtarinë ekonomike është tre vjet, dhe për marrëveshjen e shitjes dy vjet). Emri dhe mbiemri, adresa elektronike; numri i telefonit: adresa për dërgesë (rruga, numri i shtëpisë, numri i banesës, kodi postar, qyteti, shteti), adresa e vendbanimit/biznesit/selisë (nëse është e ndryshme nga adresa e dorëzimit).

   Në rastin e Klientëve, të cilët nuk janë konsumatorë, Administratori mund të përpunojë në mënyrë plotësuese emrin e biznesit dhe numrin e ID-së tatimore (NIP) të Klientit.

   Qëllimi i përpunimit të të dhënave

   Përfundimi i Marrëveshjes për ofrimin e Shërbimeve Elektronike nga Administratori ose ndërmarrja e veprimeve me kërkesën e një personi të cilit i referohen të dhënat, përpara se të lidhni marrëveshjen e sipërpërmendur

   Baza ligjore e përpunimit dhe periudha e ruajtjes së të dhënave

   Neni 6 sek. 1 shkronja b) e Dispozitës GDPR (ekzekutimi i marrëveshjes)

   Të dhënat ruhen për një periudhë, e cila është e domosdoshme për ekzekutimin, përfundimin ose skadimin e një marrëveshjeje të lidhur ndryshe.

   Fusha e përpunimit të të dhënave

   Qëllimi maksimal: emri dhe mbiemri, adresa elektronike; numri i telefonit: adresa për dërgesë (rruga, numri i shtëpisë, numri i banesës, kodi postar, qyteti, shteti), adresa e vendbanimit/biznesit/selisë (nëse është e ndryshme nga adresa e dorëzimit).

   Në rastin e klientëve, të cilët nuk janë konsumatorë, administratori mund të përpunojë më tej datën e biznesit dhe numrin e ID-së tatimore (NIP) të Marrësit të Shërbimit ose Klientit.

   Qëllimi i përpunimit të të dhënave

   Marketingu i drejtpërdrejtë i administratorit

   Baza ligjore e përpunimit dhe periudha e ruajtjes së të dhënave

   Neni 6 sek. 1 shkronja f) e Dispozitës GDPR (interesi ligjërisht i arsyeshëm i Administratorit)

   Të dhënat ruhen për periudhën e ekzistencës së një interesi ligjërisht të arsyeshëm të realizuar nga Administratori, por jo më gjatë se për periudhën e parashkrimit të pretendimeve në lidhje me personin të cilit i referohen të dhënat, për shkak të një aktiviteti biznesi. drejtuar nga Administratori. Afati i parashkrimit përcaktohet nga dispozitat e ligjit, veçanërisht nga kodi civil (afati bazë i parashkrimit për pretendimet që lidhen me drejtimin e veprimtarisë ekonomike është tre vjet).

   Administratori nuk mund të përpunojë të dhëna për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë në rast se një kundërshtim efektiv është shprehur në këtë fushë nga personi të cilit i referohet data.

   Fusha e përpunimit të të dhënave

   Adresa e postës elektronike, numri i telefonit

   Qëllimi i përpunimit të të dhënave

   Marketing

   Baza ligjore e përpunimit dhe periudha e ruajtjes së të dhënave

   Neni 6 sek. 1 shkronja a) e Disponimit (pëlqimi) GDPR

   Të dhënat ruhen deri në momentin e tërheqjes së pëlqimit nga personi në fjalë për një përpunim të mëtejshëm të të dhënave për këtë qëllim.

   Fusha e përpunimit të të dhënave

   Emri, adresa e postës elektronike, numri i telefonit

   Qëllimi i përpunimit të të dhënave

   Drejtimi i librave të kontabilitetit nga Shitësi

   Baza ligjore e përpunimit dhe periudha e ruajtjes së të dhënave

   Neni 6 sek. 1 germa c) e Disponimit GDPR në lidhje me nenin. 74 sek. 2 i ligjit për kontabilitetin, datë 30 janar 2018 (J. i Ligjeve 2018 pika 395)

   Të dhënat ruhen për një periudhë të kërkuar nga dispozitat e ligjit, të cilat urdhërojnë Administratorin ruajtjen e librave të kontabilitetit (5 vjet, duke llogaritur në fillim të vitit pas vitit të qarkullimit që i referohen të dhënat).< /p>

   Fusha e përpunimit të të dhënave

   Emri dhe mbiemri; adresa e vendbanimit/ndërmarrjes/selisë (nëse është e ndryshme nga adresa e dorëzimit), emri i kompanisë dhe numri i identifikimit tatimor të klientit (NIP).

   Qëllimi i përpunimit të të dhënave

   Krijimi, ndjekja ose mbrojtja e pretendimeve që Administratori mund të ketë ose që mund të ngrihen kundër Administratorit

   Baza ligjore e përpunimit dhe periudha e ruajtjes së të dhënave

   Neni 6 sek. 1 shkronja f) e Dispozitës GDPR

   Të dhënat ruhen për periudhën e ekzistencës së një interesi ligjërisht të arsyeshëm të realizuar nga Administratori, por jo më gjatë se për periudhën e parashkrimit të pretendimeve në lidhje me personin të cilit i referohen të dhënat, për shkak të një aktiviteti biznesi. drejtuar nga Administratori. Afati i parashkrimit përcaktohet nga dispozitat e ligjit, veçanërisht nga kodi civil (afati bazë i parashkrimit për pretendimet që lidhen me drejtimin e veprimtarisë ekonomike është tre vjet, dhe për marrëveshjen e shitjes dy vjet).

   Fusha e përpunimit të të dhënave

   Emri dhe mbiemri, adresa elektronike; numri i telefonit: adresa për dërgesë (rruga, numri i shtëpisë, numri i banesës, kodi postar, qyteti, shteti), adresa e vendbanimit/biznesit/selisë (nëse është e ndryshme nga adresa e dorëzimit).

   Në rastin e klientëve, të cilët nuk janë konsumatorë, administratori mund të përpunojë më tej datën e biznesit dhe numrin e ID-së tatimore (NIP) të Marrësit të Shërbimit ose Klientit.

 4. MARRËSIT E TË DHËNAVE

  1. Për funksionimin e duhur të Dyqanit të Internetit dhe gjithashtu për ofrimin e Shërbimeve Elektronike është i nevojshëm përdorimi i shërbimeve të subjekteve të kontraktuara (si p.sh. ofruesi i softuerit). Për më tepër, ndërkohë që Dyqani i Internetit kryhet dhe menaxhohet nga Operatori, i cili organizon lidhjen e Marrëveshjeve të Shitjes ndërmjet Shitësit dhe Klientit, është gjithashtu e mundur që të ndahen të dhënat personale të Shitësit në lidhje me ndërmarrjen e aktiviteteve që lidhen me përfundimin e një Marrëveshja e shitjes. Administratori përdor vetëm shërbimet e këtyre subjekteve përpunuese, të cilët sigurojnë garanci të mjaftueshme për zbatimin e mjeteve përkatëse teknike dhe organizative, në mënyrë që përpunimi të plotësojë kërkesat e dispozitës RODO dhe të mbrojë të drejtat e personave që kanë të bëjnë me të dhënat.
  2. Durimi i të dhënave nga Administratori nuk ndodh në çdo rast dhe jo për të gjithë marrësit e treguar në politikën e privatësisë ose në kategorinë e marrësve - Administratori i jep të dhënat vetëm kur ato janë të domosdoshme për përfundimin e një qëllimi të caktuar përpunimi të dhënat personale dhe vetëm në këtë fushë të nevojshme për të përmbushur këtë qëllim. Për shembull, nëse një klient përdor një formular kontakti pa lidhur një marrëveshje shitjeje, të dhënat e tij nuk i kalohen Shitësit, përveç nëse kërkohet nga personi të cilit i referohen të dhënat.
  3. Të dhënat personale të klientëve mund t'u kalohen marrësve ose kategorive të mëposhtme të marrësve:
   1. ofruesit e shërbimeve të kontabilitetit, shërbimeve ligjore dhe këshillimore që i sigurojnë Administratorit mbështetjen kontabël, ligjore ose këshilluese (veçanërisht zyra e kontabilitetit, studio ligjore ose firma e mbledhjes së borxheve) - Administratori i jep të dhënat personale të mbledhura të Klientit një furnizuesi të zgjedhur duke vepruar në emër të tij vetëm në rast dhe në masën e nevojshme për të përmbushur një qëllim të caktuar të përpunimit të të dhënave, i cili është në përputhje me këtë politikë të privatësisë.
  4. Të dhënat personale të klientëve nuk do të dorëzohen në vende të tjera.
 5. PROFILIMI NË DYQANIN E INTERNETIT

  1. Dispozita e GDPR i imponon Administratorit detyrimin për të informuar në lidhje me vendimmarrjen e automatizuar, si dhe për profilizimin e përmendur në nenin. 22 sek. 1 dhe 4 të Disponimit të GDPR dhe - të paktën në këto raste - informacioni përkatës në lidhje me rregullat e ndërmarrjes së tyre, dhe për kuptimin dhe pasojat e pritshme të një përpunimi të tillë për personin të cilit i referohen të dhënat. Duke marrë parasysh sa më sipër, Administratori, në këtë pikë të politikës së privatësisë, jep informacion në lidhje me një profilim të mundshëm.
  2. Administratori mund të përdorë profilizimin në Dyqanin e Internetit për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë, por vendimet e marra mbi këtë bazë nga Administratori nuk i referohen përfundimit ose refuzimit tëlidhjen e Marrëveshjes së Shitjes, ose mundësinë e përdorimit të Shërbimeve Elektronike në Dyqanin e Internetit. Efekti i përdorimit të profilizimit në Dyqanin e Internetit mund të jetë për shembull dhënia e një zbritjeje për një person të caktuar, dërgimi i tij/saj një kod zbritjeje, kujtimi për blerjet e papërfunduara, dërgimi i një propozimi Produkti, i cili mund të korrespondojë me interesat ose preferencat e një të dhënë. personit ose i propozon atij ose asaj kushte më të mira në krahasim me ofertën standarde të Dyqanit të Internetit. Pavarësisht profilizimit, është personi i caktuar, i cili e merr vendimin lirisht, nëse ai ose ajo dëshiron të përdorë zbritjen e marrë në këtë mënyrë apo kushte më të mira dhe të bëjë blerje në Dyqanin e Internetit.
  3. Profilimi në Dyqanin e Internetit konsiston në një analizë ose parashikim automatik të sjelljes së një personi të caktuar në Dyqanin e Internetit, për shembull duke shtuar një Produkt specifik në shportë, duke shikuar faqet e veçanta të Produkteve në Dyqanin e Internetit ose nga analiza të historisë ekzistuese të blerjeve të bëra në Dyqanin e Internetit. Një kusht i këtij profilizimi është që administratori të ketë të dhëna personale të një personi të tillë në mënyrë që ai më vonë t'i dërgojë atij ose asaj një kod zbritje.
  4. Personi të cilit i referohen të dhënat, ka të drejtë të mos i nënshtrohet vendimit, i cili bazohet vetëm në përpunimin e automatizuar, duke përfshirë profilizimin dhe rezulton efekte juridike ndaj këtij personi ose e influencon atë në ndonjë mënyrë tjetër. li>
 6. TË DREJTAT E PERSONAVE QË TË DHËNAT U referohen

  1. E drejta e aksesit, rregullimit, kufizimit, fshirjes ose transferimit - personi të cilit i referohen të dhënat, ka të drejtë të kërkojë nga Administratori qasje në të dhënat e tij personale, t'i rregullojë, t'i fshijë ato ("e drejta për t'u harruar" ) ose kufizojë përpunimin dhe ka të drejtë të kundërshtojë përpunimin, si dhe ka të drejtë të transferojë të dhënat e tij ose të saj. Termat dhe kushtet e hollësishme ose ekzekutimi i të drejtave të lartpërmendura tregohen në nenin. 15-21 të Dispozitës GDPR.
  2. E drejta për të tërhequr pëlqimin në çdo moment – ​​personi, të dhënat e të cilit përpunohen nga Administratori në bazë të një pëlqimi të dhënë (bazuar në nenin 6 seksioni 1 shkronja a) ose nenin. 9 sek. 2 shkronja a) e Disponimit të GDPR), ai ose ajo ka të drejtë të tërheqë pëlqimin në çdo moment pa ndikuar në respektimin e të drejtave të përpunimit, që është bërë në bazë të pëlqimit përpara se të tërhiqej. Tërheqja e një pëlqimi është e mundur nëpërmjet një Formulari Kontakti ose duke klikuar një lidhje përkatëse në adresën e emailit.
  3. E drejta për të ngritur një ankesë pranë një autoriteti mbikëqyrës – personi, të dhënat e të cilit përpunohen nga Administratori, ka të drejtë të ngrejë një ankesë pranë autoritetit mbikëqyrës në mënyrën dhe mënyrën e përcaktuar në dispozitat e Disponimit të GDPR dhe ligji polak, veçanërisht ligji për mbrojtjen e të drejtave personale. Autoriteti Mbikëqyrës në Poloni është Presidenti i Mbrojtjes së të Dhënave Personale.
  4. E drejta e kundërshtimit - personi të cilit i referohen të dhënat, ka të drejtë, në çdo moment, të ngrejë një kundërshtim - për arsye që lidhen me situatën e tij ose të saj specifike - kundër përpunimit të të dhënave të tij personale bazuar në nenin. 6 sek. 1 shkronja e) (interesi ose detyra publike) ose f) (interesi ligjërisht i arsyeshëm i administratorit), duke përfshirë profilizimin e bazuar në këto rregullore. Në një rast të tillë, administratori nuk lejohet të përpunojë të dhënat personale, përveç rastit kur provon ekzistencën e një baze të rëndësishme, të arsyeshme ligjërisht për t'u përpunuar, mbizotëruese ndaj interesave, të drejtave dhe lirive të personit të cilit i referohen të dhënat, ose bazave për të krijuar, ndjek ose mbron pretendimet.
  5. E drejta e kundërshtimit në lidhje me marketingun e drejtpërdrejtë - nëse të dhënat e dhëna personale përpunohen për nevojat e marketingut të drejtpërdrejtë, personi të cilit i referohen të dhënat, ka të drejtë, në çdo moment, të ketë pretendime kundër përpunimit të të dhënave të tij personale për nevojat e një marketingu të tillë, duke përfshirë profilizimin, në shtrirjen, në të cilën përpunimi është i lidhur me një marketing të tillë të drejtpërdrejtë.
  6. Për të plotësuar të drejtat e përmendura në këtë pikë të politikës së privatësisë, është e mundur të kontaktoni Administratorin duke dërguar një mesazh përkatës me shkrim ose elektronik në adresën e Administratorit të treguar në preambulën e politikës së privatësisë ose duke përdorur formulari i kontaktit disponohet në faqen e internetit të Dyqanit të Internetit.
 7. KOOKI NË DYQANIN E INTERNETIT, TË DHËNAT E PERFORMANCËS DHE ANALITIKA

  1. Skedarët e cookie-ve janë pjesë të vogla të mesazheve me tekst në formën e skedarëve me tekst, të dërguara nga një server dhe të dërguara nga ana e personit që viziton Dyqanin e Internetit (për shembull në një hard disk të një kompjuteri, laptopi ose flashi i telefonit inteligjent kartë - në varësi të pajisjes së përdorur nga vizitori i Dyqanit të Internetit). Informacione të hollësishme në lidhje me Cookies dhe historinë e tyre mund të gjenden këtu: Lidhje
  2. Operatori mund të përpunojë të dhënat që përmbahen në skedarët e Cookie ndërsa është vizitoriPërdorni Internet Store për qëllimet e mëposhtme:
   1. identifikimi i klientëve si të regjistruar në Dyqanin e Internetit dhe duke treguar se ata janë identifikuar;
   2. memorizimi i produkteve të shtuara në shportë për të bërë një porosi;
   3. memorizimi i të dhënave nga formularët e plotësuar të porosive, pyetësorët ose regjistrimi i të dhënave në Dyqanin e Internetit;
   4. përshtatja e përmbajtjes së Dyqanit të Internetit sipas preferencave individuale të Ofruesit të Shërbimit (për shembull në lidhje me ngjyrat, madhësinë e karaktereve, paraqitjen e faqes) dhe optimizimin e përdorimit të Dyqanit të Internetit;
   5. zbatimi i statistikave anonime që paraqesin mënyrën e përdorimit të Dyqanit të Internetit;
   6. rimarketing, domethënë analizimi i veçorive të vizitorëve të Dyqanit të Internetit nëpërmjet analizës anonime të veprimeve të tyre (siç janë vizitat e përsëritura në sajte të veçanta, fjalë kyçe etj.) për të krijuar profilin e tyre dhe për t'u ofruar atyre reklama të përshtatura me interesat e pritura, gjithashtu kur ata vizitoni faqe të tjera interneti në rrjetin e reklamave të Google Inc. dhe Facebook Ireland Ltd.;
  3. 3. Si standard, shumica e shfletuesve të internetit të disponueshëm në treg pranojnë si parazgjedhje ruajtjen e skedarëve Cookie. Gjithkush ka mundësinë të specifikojë kushtet e përdorimit të skedarëve Cookie me mbështetjen e cilësimeve të shfletuesit të tij ose të saj të internetit. Kjo do të thotë që është e mundur të kufizohet pjesërisht (për shembull përkohësisht) ose të çaktivizohet plotësisht opsioni për të ruajtur Cookies - megjithatë në rastin e fundit mund të ndikojë në disa funksione të Dyqanit të Internetit (për shembull mund të duket se është e pamundur të kalosh shtegu i porosisë nga formulari i porosisë për shkak të faktit se Produktet në shportë nuk mbahen mend gjatë hapave të ardhshëm të bërjes së Porosisë).
  4. 4. Cilësimet e Shfletuesit të Internetit në fushën e skedarëve Cookie janë të rëndësishme nga këndvështrimi i një pëlqimi për përdorimin e skedarëve Cookie nga Dyqani ynë në Internet - në përputhje me dispozitat ligjore, një pëlqim i tillë mund të shprehet edhe nga cilësimet e Internetit shfletuesi. Në rast se nuk jepet një pëlqim i tillë, cilësimet e shfletuesit të Internetit në fushën e skedarëve të Cookie duhet të ndryshohen në përputhje me rrethanat.
  5. 5. Informacione të hollësishme për ndryshimin e cilësimeve në lidhje me skedarët e cookie-ve dhe fshirjen e tyre individuale në shfletuesit më të njohur të Internetit janë të disponueshme në seksionin e ndihmës së Shfletuesit të Internetit dhe në faqet e mëposhtme të internetit (mjafton të klikoni një lidhje të caktuar):
   në shfletuesin Chrome
   në shfletuesin Firefox
   në shfletuesin Internet Explorer < br />në shfletuesin Opera
   në shfletuesin Safari
   në shfletuesin Microsoft Edge
  6. Administratori mund të përdorë shërbimet e Google Analytics, Universal Analytics të ofruara nga Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Shërbimet e ndihmojnë Administratorin të analizojë trafikun në Dyqanin e Internetit. Të dhënat e mbledhura përpunohen në kuadrin e shërbimeve të mësipërme në mënyrë anonime (janë të ashtuquajturat të dhëna operacionale, të cilat pamundësojnë identifikimin e një personi) për të gjeneruar statistika të dobishme për Administratorin në Dyqanin e Internetit. Të dhënat kanë një natyrë kolektive dhe anonime, domethënë nuk përmbajnë çdo veçori identifikuese (të dhëna personale) të personave që vizitojnë faqen e internetit të Dyqanit të Internetit Administratori, kur përdor shërbimet e mësipërme në Dyqanin e Internetit, mbledh të dhëna të tilla si burime dhe mjet për të tërhequr vizitorët e Dyqanit të Internetit dhe mënyrën e sjelljes së tyre në faqen e internetit në Dyqanin e Internetit, informacione mbi pajisjet dhe shfletuesit nga të cilët ata hyjnë në faqen e internetit, IP dhe domenin, të dhënat gjeografike dhe d të dhënat demografike (mosha, gjinia) dhe interesat.
  7. Është e mundur që një person i caktuar të bllokojë lehtësisht ndarjen e informacionit rreth tij ose saj me Google Analytics, si dhe aktivitetin e tij ose të saj në Dyqanin e Internetit - për këtë qëllim është e mundur të instaloni një shtesë në shfletuesin e ofruar nga Google Inc., i disponueshëm këtu: Lidhja.
  8. Administratori mund të përdorë shërbimin e Pixel të Facebook në Dyqanin e Internetit të ofruar nga Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland). Shërbimi ndihmon Administratorin të masë efektivitetin e reklamave dhe të zbulojë se çfarë veprimesh bëjnë vizitorët e Dyqanit të Internetit dhe shfaqin reklama të profilizuara për këta vizitorë. Informacione të hollësishme në lidhje me aktivitetin Pixel të Facebook mund të gjenden nën vijimwing adresa e internetit: Lidhje.
  9. Është e mundur të menaxhosh Pixel-in e Facebook duke reklamuar konfigurimet në llogarinë e dikujt në Facebook.com: Lidhja
 8. REZOLUCIONET FINAL

  1. 1. Dyqani i Internetit mund të përmbajë lidhje me faqe të tjera interneti. Operatori inkurajon që të njiheni me politikën e privatësisë të krijuar për uebfaqe të tjera të tilla në internet. Kjo politikë e privatësisë ka të bëjë vetëm me Dyqanin e Internetit të Operatorit.

ONEBRAND TRADING LIMITED
Chytron, 3
Flat/Office 301 1075, Nicosia, Cyprus
+48 785 678 687
info@healthlabs.shop