1. Kjo faqe përdor cookie për të ofruar shërbime në përputhje me Politikën e Cookie. Ne përdorim informacionin e regjistruar në skedarë kuki, duke përfshirë për qëllime reklamimi dhe statistikore dhe për të përshtatur faqen e internetit me nevojat individuale të përdoruesit.
2. Përveç informacionit që përmban cookie-t, Faqja e internetit nuk mbledh automatikisht asnjë informacion tjetër.
3. Cookies përdoren për qëllimet e mëposhtme:

a) Rregullimi i përmbajtjes së faqes së internetit sipas preferencave individuale të Përdoruesit dhe optimizimi i përdorimit të faqeve të internetit. Cookies lejojnë të njohin pajisjen e përdoruesit të faqes së internetit dhe të shfaqin një faqe interneti të përshtatur për nevojat e tij; 
b) Krijimin e statistikave që mundësojnë të kuptuarit e mënyrës në të cilën përdoruesit e faqes së internetit përdorin faqet e internetit. Kjo ndihmon në përmirësimin e strukturës së faqeve dhe përmbajtjes së tyre; 
c) Ruajtja e sesionit të përdoruesit të faqes së internetit (pas hyrjes). Falë kësaj, Përdoruesi nuk është i detyruar të vendosë hyrjen dhe fjalëkalimin në secilën nënfaqe të Uebsajtit;
) Sigurimi i Përdoruesit me përmbajtje reklamuese të përshtatura për interesat e tij.
4. Si pjesë e faqes së internetit, ne përdorim llojet e mëposhtme të cookies:

a) Cookies që mundësojnë përdorimin e shërbimeve të disponueshme si pjesë e Uebsajtit;
b) Cookies që garantojnë sigurinë;
c) Cookies që mundësojnë mbledhjen e informacionit mbi përdorimin e faqeve të faqes në internet; 
d) Cookies funksionale, lejojnë të kujtohen cilësimet e zgjedhura nga Përdoruesi, p.sh. për sa i përket gjuhës, madhësisë së shkronjave, etj.; 
e) Kukit e reklamave, i lejojnë përdoruesit të ofrojnë përmbajtje reklamuese të përshtatura për interesat e tyre individuale. 
5. Përdorimi i faqes së internetit pa ndryshuar cilësimet e shfletuesit për cookies do të thotë që ato do të vendosen në pajisjen tuaj. Ju mund t'i ndryshoni cilësimet e cookie-ve të shfletuesit tuaj në çdo kohë. Këto cilësime mund të ndryshohen në mënyrë të tillë që të bllokojnë trajtimin automatik të cookies në cilësimet e shfletuesit të internetit ose të informojnë rreth tyre sa herë që vendosen në pajisjen e përdoruesit të faqes së internetit. Informacioni i detajuar rreth mundësive dhe mënyrave të trajtimit të skedarëve të personalizimit është i disponueshëm në cilësimet e softuerit (shfletuesi i uebit).
6. Çaktivizimi i kukit mund të ndikojë në disa nga funksionet e disponueshme në faqen e internetit. 
7. Cookies të vendosura në pajisjen fundore të përdoruesit të faqes së internetit mund të përdoren më pas nga reklamuesit dhe partnerët që bashkëpunojnë me faqen e internetit.